Rusbehandlingen

Fossumkollektivet har som mål at de som kommer til oss skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv – uten avhengighet av rusmidler. Behandlingstiden er vanligvis inntil ett år, men etter individuelle vurderinger kan denne forlenges. Vi tilbyr også poliklinisk etterbehandling i form av oppfølging, veiledning og støtte.

Avdelingene jobber i tverrfaglige team. Vi har ansatt leger, psykologer, personer med egen ruserfaring, helsefaglig utdanning og sosialfaglig utdanning. Mange har i tillegg relevante etterutdanninger/spesialiseringer. 

I Fossumkollektivet har vi en iboende tro på at alle mennesker, uansett fortid, har muligheten til å leve et godt og meningsfylt, rusfritt liv. Vi har sett at det er mulig. På ekte.

Fellesskapet

Våre avdelinger er organisert som kollektiv hvor ansatte og de unge i behandling bor under samme tak. For at mennesker skal ha det godt, trenger de tygge og gode relasjoner. Dette legger vi grunnlaget for i  medleverskapet, altså at ansatte bor i kollektivet sammen med de unge.

Hverdagen i Fossumkollektivet er lagt opp med felles matlaging og måltider, felles morgenmøter, kveldsgrupper, temagrupper og aktiviteter. Avhengighet til rusmidler er kanskje først og fremst en «kontaktsykdom,» med ensomhet, isolasjon og innestengte følelser som vanlige symptomer. Det er et mønster som fellesskap og inkludering kan bryte.

«Takk til Fossum for at jeg er den jeg er i dag og for at jeg har tre barn og familie»

- Tidligere Fossum-ungdom

Individuell behandling

Behandlingen er lagt opp individuelt. Alle har egne mål med behandlingen og ulike strategier for å nå målene sine. Disse blir nedskrevet i en individuelle plan, og vi har mange samtaler underveis om den enkeltes liv, mål og utvikling. Visse samtaler vil noen foretrekke å ta med sin kontaktperson på avdelingen, andre temaer vil man kanskje ta opp og dele i gruppe, mens psykologen vil bistå i å håndtere ekstra utfordrende følelser.

Det at Fossumkollektivet har avdelinger med stor geografisk spredning og ulikheter, gjør at vi i større grad kan skreddersy et behandlingsopplegg tilpasset den enkelte.

Ung målgruppe

Vi har barn og unge kvinner og menn i alderen 12 – 30 år hos oss. Behandlingen er nøye tilpasset den unge målgruppen. Ansatte i Fossumkollektivet har utviklet kompetanse og lang erfaring med de særpregede utfordringer denne målgruppa har; ofte med ulike former for traumatisering og tilknytningsproblematikk. Disse utfordringene medfører at de trenger støtte fra stabile, trygge voksne som har tid til å være til stede for dem i de daglige utfordringene. På denne måten vil de unge etter hvert klare å utvikle eller reetablere trygghet og tillit i nære relasjoner.

Vi benytter medleverturnus for å ivareta dette; behandlerne hos oss jobber og bor syv dager på avdelingen før de har syv dager fri. Dette sikrer kontinuitet i relasjonen og skaper forutsigbarhet for de som er i behandlingssituasjon.

Behandlingsforløpet – kort fortalt

Den første tiden i behandling kan mange oppleve som frustrerende. I Fossumkollektivet har vi rammer, rutiner og regler. Det er uvant for mange. Rammene gir forutsigbarhet og struktur, og alt vi gjør og hvordan vi gjør det har en hensikt. For de som har opplevd mangel på dette i egen oppvekst, kan behandlingssituasjonen virke både skremmende og invaderende. Noen kan bli sinte eller ekstra såre, noen bruker tid på å innrømme sitt problem med rus, og noen synes kanskje rutinene og reglene på avdelingen virker meningsløse til å begynne med. Vi har mange erfaringer med dette, og vet at det som regel går seg til etter hvert som man får kunnskap om hvorfor vi gjør det sånn og tør å stole på omgivelsene.

I møte med mennesker som er fortvilet kan man ikke starte med å gi gode råd. Atferd er mer enn det du ser – det er drivkrefter bak vi må forstå. Noen har hemmeligheter de ikke kan eller ønsker å dele, og noen bærer på historier det er vanskelig å leve med. Det vet vi. Vi viser forståelse og tålmodighet. Når følelsene er mer i balanse, kan vi utforske litt. Trene på noe. Finne ut. Lære. Lage planer og strategier. Men ikke når følelsene er i kaos. Alle behandlere i Fossumkollektivet er utdannet i det som kalles traumesensitiv rusbehandling hvor dette står sentralt. Våre ansatte bruker dessuten samtaleformer som er med på å skape endring. Vi er endringsoptimister, for vi har sett så mange eksempler på at varig endring er mulig. Vi fremsnakker det positive og fokuserer ikke kun på det som ikke fungerer. Alle har ressurser. Vi må bare finne dem, snakke om dem og videreutvikle dem.

«Heier på dere i Fossumkollektivet og den jobben dere gjør. Er evig takknemlig for at jeg kom akkurat til dere da jeg trengte det som mest.»

- Sagt om Fossumkollektivet

Å være i rusbehandling er hardt arbeid og krever stor egeninnsats. Den enkelte må selv jobbe for å oppnå endring. Dette innebærer at man etter hvert lærer seg å ta ansvar, ta de rette valgene og klarer å være ærlig overfor seg selv og omgivelsene. Vi legger til rette for at du skal lykkes og kunne påvirke egen behandlingshverdag.

I Fossumkollektivet gir vi utfordringer og nye erfaringer. Vi legger opp til at du skal oppleve mestring, ha utvikling og være i bevegelse. Vi har varierte fellesaktiviteter som fotball, yoga, teater, lydterapi, mindfulness og mye mer. Avdelingene har ulike tilbud. I løpet av behandlingsoppholdet kan du dessuten være med på hytteturer, kulturelle arrangementer og andre minnerike aktiviteter. Et rusfritt liv blir enklere hvis en har opplevd mestring og funnet nye, sunne interesser og aktiviteter å ta med seg videre i livet.

Progressivt får den enkelte mer ansvar, flere valgmuligheter og «frihet» i behandling. Dette kan for eksempel innebære å starte med en fritidsaktivitet utenfor Fossumkollektivet eller å dra på hjemreiser hjem til familie eller egen leilighet. Den første hjemreisen kan det være behov for å ha med seg en trygg ansatt fra Fossumkollektivet. Det er viktig å møte hverdagslige utfordringer for å se hva man mestrer og hva man kanskje bør øve seg litt mer på. Hjemreiser blir grundig diskutert og evaluert både i for- og etterkant.

Planlegging av tiden etter behandling er i fokus under hele perioden. Vi tenker dette er spesielt viktig med tanke på den unge målgruppa. Vi jobber blant annet mye med økonomi, nettverk og selvstendighet. Vi legger også opp til at du skal trene i normale omgivelser utenfor Fossumkollektivet mens du ennå er hos oss, som for eksempel via hjemreiser.

Etter at primærbehandlingen på en av avdelingene er avsluttet, flytter ofte de unge ut fra avdeling og bor i en treningsleilighet. Her følger den enkelte sin individuelle plan. Man deltar i gruppebehandling eller annen behandlingsaktivitet på avdelingen, og ofte kombineres dette med skolegang eller praksisplass hos en arbeidsgiver.

En slik veksling gir de unge mer rusmestring gjennom å trene på å bo mer selvstendig og å håndtere sine helsemessige og sosiale utfordringer som f. eks. ensomhet, depresjon og angst. Alt dette parallelt med at man har et kjent nettverk som støttespillere hos Fossumkollektivet hele veien.

Suksesshistorier

Rusfri Jul

For første gang på 12 år kan «Kristian» glede seg til ei rusfri jul. «Kristian» (28) har vært alkoholiker siden han var 19 år og har bodd i Fossumkollektivet i ni uker.

Les artikkel
Suksesshistorier

Møte med rus som fireåring

– Mitt første møte med rus var da jeg var fire år - på badet sto det en full dame og spydde i vasken.

Les artikkel
Suksesshistorier

Fra rus til rakrygget møte med ministeren

Jeg la merke til den spinkle Trøgstad-jenta da helseminister Bent Høie (H) var på besøk på Fossumkollektivet i fjor høst.

Les artikkel