Fossumskolen

- Fossumkollektivets internskole

Mange som kommer til Fossumkollektivet har startet på videregående skole flere ganger, og har med seg en vanskelig skolehistorie. Vi opplever at mange av ungdommene som går på Fossumskolen endrer sin skolehistorie, og flere klarer å gjennomføre et ordinært skoleløp.

Negative erfaringer fra tidligere skolegang er vanlig blant ungdommene våre. Den viktigste jobben vi gjør, er å bidra til å gjenoppbygge en god relasjon til skole, styrke selvfølelsen og motivere til videre skolegang.

Hovedmålsettingen til Fossumskolen er å være et helhetlig og individuelt tilrettelagt skole og opplæringsforberedende tilbud. Målet er å gjøre ungdommene mest mulig i stand til å gå inn i og fullføre et ordinært opplæringstilbud i skole eller arbeidsliv. Siden Fossumskolen er en internskole, har ikke ungdommene elevstatus og de bruker ikke av sin skolerett/ungdomsrett. 

For ungdom i grunnskolealder:

Rett og plikt til opplæring i grunnskolen er absolutt og ungdommene skal få sitt skoletilbud på nærskolen. Dette er uavhengig av når de i sitt skoleløp kommer i behandling. Det er Østfold fylkeskommunale skole som er ansvarlig for å gi grunnskoleopplæring i henhold til opplæringsloven §13-2: «Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernslova, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring etter lova her»  

Østfold fylkeskommunale skole: https://viken.no/ostfoldfs/

Fossumskolen jobber med å:

  • skape et inkluderende og trygt sosialt miljø hvor elevene trives
  • gi tilrettelagt undervisning basert på den enkelte ungdom sine evner, ønsker og behov
  • legge forholdene til rette for at elevene skal få maksimal mulighet til å nyttiggjøre seg det ordinære skolesystemet eller komme seg ut i yrkeslivet under, eller etter, endt behandling

«Vanskelig å beskrive med få ord hvor viktig Fossumskolen var for meg. Fantastiske og oppriktige lærere som bryr seg – på ekte!»

- Sara

Tilrettelegging

Fossumskolen tar utgangspunkt i den enkelte ungdoms læremessige forutsetninger og tilpasser opplæringstilbudet deretter. Vi kartlegger skolehistorie og ferdigheter. I forberedelsene til videregående skole bidrar Fossumskolen med rådgivning vedr. valg av utdanningsprogram/linje og skole. Elevene får hjelp til å innhente skolepapirer og å søke seg inn på videregående skole. Fossumskolen legger til rette for at elevene kan gå opp til privatisteksamen, i et eller flere fag.

Ungdommer i grunnskolealder får sitt opplæringstilbud på nærskolen, med tett dialog mellom avdeling og skole. Alle avdelinger har en skoleansvarlig og Fossum ung har lærer ansatt.

De som bor på avdelingene i Spydeberg og som har begynt på videregående skole, får hjelp med lekser og skolearbeid etter skoletid fra Fossumskolen.

Beliggenhet

Fossumskolen er lokalisert på avdeling Gården og gir et tilbud til de som bor på avdelingene Rud og Gården i Spydeberg. Undervisningen ved avdelingene Solvold, Sørligard og Fossum Ung foregår på avdelingene.