Tilbud til pårørende

Alle som utvikler avhengighet til rus påfører sine nærmeste store belastninger. Hele familien blir skadelidende. Mange familiemedlemmer kjenner på skam, lever med konstante bekymringer og stress, kjenner på maktesløshet og fortvilelse. Noen er i stor grad medavhengige og har ikke lengre et eget liv å leve. Belastninger over tid vil kunne påvirke pårørendes egen helse i negativ retning, og de er i en risikogruppe for å utvikle helsesvikt. En del opplever så store belastninger at det fører til sykdom og frafall i arbeidslivet.

For å ivareta de pårørende, og for at den rusavhengige skal lykkes i å bli og forbli rusfri, trenger de nærmeste å involveres. De trenger nødvendig informasjon og kunnskap for å takle egne utfordringer, bygge opp ny relasjon til sin sønn/datter/søster/bror uten rusen, få støtte, samt mulighet til å dele erfaringer med andre i lignende situasjon. Et godt samarbeid med pårørende kan redusere den psykiske påkjenningen, og gjøre dem i stand til å fungere som en ressurs. Involveringen øker også prognosene for at den rusavhengige forblir rusfri etter endt behandling.

«Familiearbeidet på Fossum er omfattende. Det har resultert i at mannen min og jeg har fått et nettverk av andre som er, eller har vært, i samme situasjon som oss»

- Pårørende

«Jeg snakker om livet mitt før og etter Fossum. Pårørendearbeidet er ganske enkelt enestående»

- Mor til gutt i behandling

Familie- og pårørendearbeid i Fossumkollektivet

Symptomene og problemene til pårørende har sin egen dynamikk, og forsvinner ikke som et resultat av at den rusavhengige rehabiliteres. Derfor får alle som kommer i behandling hos Fossumkollektivet tilbud om å invitere sine pårørende inn i et omfattende familie- og pårørendearbeid. Familieteamet hos oss tilbyr de nærstående mulighet til å involveres i, og gjennomgå, noen av de samme prosessene som den rusavhengige gjennomgår. Dette gjelder både foreldre, søsken og eventuelt andre som måtte stå den rusavhengige nær.

Fossumkollektivet har drevet utstrakt familie- og pårørendearbeid siden tidlig 90-tallet. Tilbudet er unikt med tanke på hvor tett oppfølgingen er og hvor hyppige treffpunkter de pårørende tilbys.

I løpet av året arrangeres både det vi kaller familiehelger, pårørendeuker, foreldredager, familiesamlinger, samt sommergrillfest og julefamiliefest for unge som har sin første jul hos oss. Noen samlinger er uten den unge selv, noen er kun med foreldre/steforeldre/besteforeldre, noen er kun for «nye» pårørende, mens andre er for alle (inkludert søsken).

Familieteamet vårt består av fagpersoner med solid erfaring og kompetanse innen rusbehandling og familieterapi. Vi benytter også eksterne fagpersoner i familie- og pårørendesamlingene.

Lovfestet rettighet og standarder i behandlingsforløpene

Hver avdeling har en familie-/pårørendeansvarlig som har gjennomført internopplæring i familie- og nettverksarbeid, og som utfører rollespesifikke oppgaver knyttet til familien gjennom forløpet.

Dette omhandler informasjon om behandlingstilbudet, metodevalg, familie- og pårørendearbeidet, erfaringsinnhenting, kartlegging av behovet for familieråd (ved inntak og underveis) inkludering i planarbeidet, kriseplaner, Individuell plan samt plan for oppfølging, samvær og hjemreiser dersom ungdommen /pasienten samtykker til det.

Avdelingen har ukentlig kontakt – og oftere i kritiske faser som for eksempel ved rusing, rømming eller dårligere perioder mtp. psykisk helse. Det legges til rette for en best mulig dialog med pårørende – både for avklaring av spørsmål de måtte ha, og for å møte dem på eventuelle bekymringer de måtte ha.

Fossumkollektivet legger til rette for at pårørende kan involveres gjennom hele forløpet. Ungdommens samvær med familie/pårørende trappes opp mot slutten av behandlingsforløpet for å sikre en god overgang fra behandling og tilbake til familien – enten de flytter hjem eller i egen bolig.

Pårørendearbeid

Mislykket forelder

«Jeg hadde ingen å snakke med. Følelsen av å være mislykket forelder hang over meg konstant»

Les artikkel
Pårørendearbeid

Brukermedvirkning

Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen.

Les artikkel
Pårørendearbeid

Takk til familieteamet

«Det er nemlig sånn at i Fossumsystemet blir vi som er pårørende sett på som selvstendige»

Les artikkel