Stiftelsen Fossumkollektivet

Fossumkollektivet er spesialist på behandling av unge rusavhengige. I Fossum Ung behandler vi barn ned i 12-års alder. På de øvrige avdelingene våre behandles unge fra 15 til 30 år. Vi er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til rusavhengige fra hele landet. Det at vi er ideelle betyr at vi jobber for et sosialt formål for fellesskapets beste, og et eventuelt overskudd tas ikke ut som utbytte, men direkte tilbake til rusbehandlingen av de unge.

Som ideell aktør skiller vi oss fra kommersielle virksomheter ved at Fossumkollektivet ikke har fortjeneste som formål, men har et annet grunnlag for sin virksomhet. Som en av landets største aktører innen rusbehandling har vi som mål at de unge skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv – uten avhengighet til rusmidler. Våre ansatte er erfarne, ekte engasjerte og varme fagpersoner som brenner for å være med på å skape bevegelse og endring.

Lang erfaring og mangfoldig tilbud

Vi har 40 års erfaring med behandling av unge rusavhengige. Den første avdelingen ble etablert i Spydeberg allerede i 1983. Rusavhengige er ikke en ensartet gruppe; de har behov for ulike typer behandlingsopplegg. Fossumkollektivet har derfor etablert flere avdelinger med variasjon i behandlingsopplegget. I dag har stiftelsen avdelinger i flere deler av landet.

Stiftelsens verdier, menneskesyn og etiske retningslinjer rommer Fossumkollektivets identitet. Hver avdeling er likevel unik. Avdelingene behandler ulike aldersgrupper, noen avdelinger er kjønnsdelte, noen er kjønnsblandet, noen er små, andre litt større.

Våre verdier

Fossumkollektivets verdigrunnlag beskriver kulturen vår. Verdiene er blitt til gjennom stiftelsens mangeårige historie. Vi vet hvor vi vil, uten å glemme hvor vi kom fra. Det er verdiene våre som driver oss, definerer oss, som er oss. Her er Fossumkollektivets verdier:

Fellesskap

Alle bidrar! Mangfoldige fellesskap gir rom for alle. Vi skaper tilhørighet ved å inkludere og involvere. Tilstedeværelse gir trygghet og kunnskap til å forstå.

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide sammen er suksess»

- Henry Ford

Bevegelse

Vi er modige. Vi går nye veier, men samtidig våger vi å stå rolig. Vi tar initiativ, er nysgjerrige og engasjerte. Endringer og utfordringer møtes fremoverlent. Ideer møtes med åpenhet og respekt.

«…. du må bevege deg for å holde balansen…»

- Albert Einstein

Ekte

Vi bryr oss på ekte. Vi er tilstede og bruker tid. Vi er oppriktige, åpne, direkte og ærlige i møte med hverandre.

«Det er mulig. På ekte.»

- Tidligere Fossumungdom

Håp

Visst nytter det! Vi er utholdende, ser muligheter og vet at endring er mulig. Det er alltid håp!

«Jeg trengte noen som bar håpet mitt en stund»

- Tidligere Fossumungdom

Kollektiv, flokk og fellesskap

Fossumkollektivets avdelinger er organisert som kollektiv. Fellesskapet er den viktigste arenaen for kontakt, relasjoner, inkludering, ny læring og trening. Gjennom daglige rutiner, terapeutiske grupper, aktiviteter, arbeid og feiringer av høytider og merkedager, skaper vi fellesskapet. Rammer, forventninger og struktur er tydelige og forutsigbare – alle skal føle seg inkludert og sett hos oss.

Mennesker vil alltid trenge mennesker – og spesielt i behandling av rusavhengighet. Vi har alle individuelle behov, men de fleste behovene vi mennesker har er påfallende like – uansett hvem vi er; behov for støtte, kjærlighet, nærhet, omsorg, tilhørighet, mestring og noen å dele med. Unge rusavhengige trenger fellesskap for å lære seg å tåle følelser, vise og få omsorg og trene seg på å mestre livet uten å ruse seg. Kollektivet lar oss ta vare på flokken og tilhørigheten – i en tid der vi ofte kan gå oss vill i en jungel av digitale valgmuligheter med isolasjon og ensomhet som konsekvens.

Medleverskap - kontinuitet i relasjon

Miljøterapeutene/behandlerne hos oss jobber i medleverturnus. Hos oss betyr det at de jobber og bor på avdelingen i én uke, og har fri påfølgende uke. Denne ordningen sikrer kontinuitet, stabilitet og forutsigbarhet for de unge som er i en krevende behandlingssituasjon. Å vite at man har de samme menneskene å forholde seg til over tid, oppleves som trygt og stabilt. På enkelte avdelinger har vi av faglige grunner valgt en kortere medleverturnus.

Vårt syn på rusavhengighet

Mennesker som har et problem med rus, tror ofte det er noe feil med dem. At de er feil. Rusavhengige er ikke et problem – de har et problem. For mennesker kan både ha, lide under og være sterkt preget av rusproblemer, men de er jo ikke sitt problem. Ingen vil kalle en dame som sliter med angst, «angstdamen» eller en mann med diabetes «diabetesmannen». Avhengighet er en kronisk og progressiv sykdom, men den kan behandles. Avhengigheten rammer uavhengig av kjønn og alder, og kan oppstå i alle samfunnslag.

Psykologspesialist Jens Ramfjord skriver i en artikkel i Morgenbladet 13.7.18 at mediene ofte formidler et unyansert bilde av hvordan en person med rusproblematikk ser ut og opptrer. Det er vi enige i. Jevnlig er det «stoffmisbrukeren» vi møter i mediene, ofte fremstilt på stereotypt og overfladisk vis, som et annenrangs menneske eller som en belastning for samfunnet. Dette er uheldig. Vi vet at mange kan unngå å oppsøke hjelp på et tidlig tidspunkt, før situasjonen blir virkelig komplisert, fordi de ikke identifiserer seg med denne fremstillingen og ikke føler seg som en av «de der» som virkelig ligger nede og trenger hjelp. «Mitt problem er jo ikke så stort», tenker kanskje noen. Men det er det ofte.