Inntak

Alle som kommer til behandling hos Fossumkollektivet har rusrelaterte problemer/avhengighet, eller samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). Vi behandler barn og unge menn og kvinner fra hele landet, i alderen 12 – 30 år, med ulik tilleggsproblematikk.

Vi tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre, og det er nødvendig å kunne nyttiggjøre seg gruppebehandling. I 2022 etablerte vi Fossum Ung for barn og ungdom som er i behov av særskilt individuell tilrettelegging i små fellesskap.

Behandlingshjemmel finnes i Lov om barneverntjenester §§ 4-24 2. ledd, 4-25 og 4-26, og i Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1a – jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-4, samt straffegjennomføringslovens § 12.

Hvordan få behandlingsplass hos oss?

Du kan ta kontakt med din saksbehandler eller ruskonsulent, DPS, fastlege eller psykolog. De skriver en henvisning til en vurderingsenhet slik at din henvisning (du) blir vurdert og kan få innvilget rett til døgnbehandling.

Inntaksteamet i Fossumkollektivet vil så ta kontakt med deg og din henviser for å vurdere hvilken avdeling du best kan nyttiggjøre din behandling på, og når vi kan tilby deg behandlingsplass.

Vi har avtaler med flere regionale Helseforetak og Bufdir om behandlingsplasser.

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp, uten unødig ventetid. Du får mer innflytelse i behandlingen og den skal evalueres systematisk underveis.

Målet med pakkeforløp er blant annet økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, bedre pårørendeinvolvering og -ivaretakelse, bedre somatisk behandling, tilrettelegging for gode levevaner, økt fokus på traumebehandling, likeverdig behandling og bedre samhandling.

Sentralt i gjennomføringen av den enkeltes pakkeforløp står rollen til forløpskoordinatoren. Forløpskoordinatoren vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og skal kunne svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Forløpskoordinatoren har det overordnede ansvaret for at pakkeforløpet gjennomføres og rapporteres til rett tid, skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

Forløpskoordinator ved inntak til Fossumkollektivet er Mariann Renshus, tlf. 916 76 296.

Les mer om pakkeforløp her:
https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Send inntak en e-post
Kontaktinformasjon | Tlf. 69 83 31 15