Brukerutvalg

- forum for tilbakemeldinger

Stiftelsen har etablert et brukerutvalg der bl.a. tidligere ungdommer og pårørende deltar. Vi legger til grunn at brukerne av våre tjenester kan ha verdifulle innspill til Fossumkollektivets arbeid.

Brukerutvalgets rolle

  • Være et rådgivende organ for stiftelsen i saker som angår tilbudet til ungdommer og pårørende
  • Være et forum for tilbakemelding fra ungdommer og pårørende
  • Arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte behandlingsforløp, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose eller funksjonshemning
  • Bidra til god medvirkning fra ungdommer, pårørende og deres organisasjoner

«Jeg ble overraska over hvor bra jeg ble møtt. Ting jeg ikke turte å ta opp før, kunne jeg si nå. Jeg følte meg sett på en helt ny måte. Alt jeg sa ble tatt på alvor.»

- Ungdom etter samtale med representant fra brukerutvalget

Brukerutvalgets oppgaver

  • Fremme saker av betydning for ungdommer og pårørende
  • Bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår
  • Behandlingstilbudet
  • Bidra til utvikling og evaluering av brukererfaringsundersøkelser

Brukerutvalgets leder og nestleder skal gis anledning til å fremføre sine synspunkter for stiftelsens styre.

«Vi skjønte fort at hun var der for oss. Av henne ble vi hørt.»

- Tilbakemelding fra en gruppe ungdom etter at representant fra brukerutvalget besøkte avdelingen

Henvendelser kan rettes til Rita Nilsen, leder av brukerutvalget.
Ring 99 10 93 92 eller benytt e-postskjemaet her: