Brobyggeren

Brobyggeren

– en smidigere overgang

Den første tiden etter utskrivelse fra døgnbehandling er sårbar. Det er ofte da mange overdosedødsfall skjer. Hvordan kan man «bygge en bro» mellom behandlingssituasjonen og en mer selvstendig tilværelse?

Ettervernstilbudet fra kommunene, NAV og det øvrige hjelpeapparatet er sterkt varierende med hensyn til omfang og kvalitet. Med midler fra Helsedirektoratet fikk vi muligheten til å etablere Brobyggeren; et tilbakefallsforebyggende prosjekt som skal bidra til å gjøre overgangen fra behandling til selvstendig tilværelse smidigere.

«Brobyggeren har gitt meg muligheten til å vokse i mitt tempo, og det gir meg muligheten til et liv verdt å leve»

- Charlotte

Prosjektet

Brobyggeren har kapasitet på inntil 18 deltakere fordelt på flere lokasjoner. Det å skulle ut i egen leilighet helt alene kan for mange oppleves som utrygt. Vi har derfor troen på at en videreføring av en type kollektiv; dette er en kjent og trygg boform fra behandlingstilværelsen.

Det tilbys døgn-, dag- og enkeltaktiviteter i Brobyggeren. Innhold og lengde vurderes individuelt. Alle deltakere har egen plan med tiltak og mål som evalueres jevnlig. Deltakerne får hjelp, støtte og veiledning opp mot hjelpeapparatet, bistand til å søke utdanning eller arbeid, støtte opp mot ny bolig på etableringssted m.m.

«Brobyggeren er en trygghet som jeg er takknemlig for å være en del av. Det og møtes en gang i uken og reflektere med andre i samme situasjon er verdifullt for meg»

- Renate

Målgruppe

Vurdering av hvem som kan nyttiggjøre seg tilbudet gjøres i god tid før avslutning av døgnbehandling på Fossumkollektivet.

Prosjektet prioriterer de som anses som «gjengangere i systemet», og som ikke har lyktes i overgangen mellom behandling og etableringssted/hjemkommune tidligere. Alle deltakere må selv ha et oppriktig ønske om deltakelse i prosjektet. Deltakere overføres direkte – uten opphold – fra avdeling til prosjektet.


Brukerutvalg

Brukerutvalg

- forum for tilbakemeldinger

Stiftelsen har etablert et brukerutvalg der bl.a. tidligere ungdommer og pårørende deltar. Vi legger til grunn at brukerne av våre tjenester kan ha verdifulle innspill til Fossumkollektivets arbeid.

Brukerutvalgets rolle

 • Være et rådgivende organ for stiftelsen i saker som angår tilbudet til ungdommer og pårørende
 • Være et forum for tilbakemelding fra ungdommer og pårørende
 • Arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte behandlingsforløp, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose eller funksjonshemning
 • Bidra til god medvirkning fra ungdommer, pårørende og deres organisasjoner

«Jeg ble overraska over hvor bra jeg ble møtt. Ting jeg ikke turte å ta opp før, kunne jeg si nå. Jeg følte meg sett på en helt ny måte. Alt jeg sa ble tatt på alvor.»

- Ungdom etter samtale med representant fra brukerutvalget

Brukerutvalgets oppgaver

 • Fremme saker av betydning for ungdommer og pårørende
 • Bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår
 • Behandlingstilbudet
 • Bidra til utvikling og evaluering av brukererfaringsundersøkelser

Brukerutvalgets leder og nestleder skal gis anledning til å fremføre sine synspunkter for stiftelsens styre.

«Vi skjønte fort at hun var der for oss. Av henne ble vi hørt.»

- Tilbakemelding fra en gruppe ungdom etter at representant fra brukerutvalget besøkte avdelingen

Henvendelser kan rettes til Rita Nilsen, leder av brukerutvalget.
Ring 99 10 93 92 eller benytt e-postskjemaet her:

Teater

Fossumteateret

- en årlig teaterforestilling

Hver høst siden 1996 har Fossumkollektivet satt opp teaterforestilling, bestående av unge i behandling, på Gården i Spydeberg. De overrasker hvert år og imponerer med en kreativ oppsetning!

Teateret brukes som en bevisst del av behandlingen. Gjennom teateret opplever de unge mestringsfølelse og glede, de øver på samarbeid, tålmodighet og stressmestring. Flere titalls unge er med hvert år, enten på eller bak scenen. Mange er med som skuespillere, noen som dansere, andre som bandmedlemmer, lyd/lys eller sminke.

Ukentlig gjennom året er de medvirkende med på «Sans og samling» der drama og elementer fra teatersport brukes for å få bli kjent med seg selv på nye måter. De øver intenst før premieren og lager alle rekvisitter selv.

Premieren er lukket og spilles kun for familie/pårørende og spesielt inviterte. Skolene i nærmiljøet blir invitert til senere forestillinger, i tillegg er teateret populært blant barnefamilier i Indre Østfold.

Hvert år er vi vitne til stolte, modige unge mennesker som viser hvilke ressurser de har i seg og hvor gøy man kan ha det uten rus. De gjør en formidabel innsats!

Tilbudet gjelder først og fremst ungdom som mottar behandling på en av avdelingene våre i Spydeberg, Indre Østfold.

«Dette har vært stort for meg. Hadde aldri trodd jeg skulle tørre stå på en scene. Jeg har hatt det så gøy…og slitsomt! Lært mye om meg selv og blitt kjent med så mange fra andre avdelinger»

- Fossumungdom 2019 (17 år)


Cafè Fossum

Café Fossum

- arbeidstrening i trygge omgivelser

Høsten 2018 åpnet Fossumkollektivet sin helt egen café i Spydeberg, Café Fossum. En ekte café med ekte kunder. Her serveres varme og kalde lunsjretter, is, kaker og all slags kaffe av unge mennesker tilknyttet Fossumkollektivet. Du kn også bestille take away; f.eks. hjemmelaget. italiensk pizza eller fat med spekemat!

Idéen bak Café Fossum er at de som er i behandling hos oss, og som er interessert i salg, service og servering, skal kunne ha arbeidspraksis som en del av den avsluttende delen av behandlingsforløpet sitt. I caféen gis opplæring i blant annet kundebehandling, matlaging, salg, baristakunst, kassabetjening og hygiene. Dette gir god trening i sosiale ferdigheter og et innblikk i arbeidslivets krav og forventninger.

For noen kan det oppleves litt skummelt å skulle ta steget ut i arbeidslivet igjen, eller for noen av de yngste, for aller første gang. Det at cafeen er tilknyttet Fossumkollektivet gjør steget litt tryggere å ta. Cafeen samarbeider og har tett dialog med avdelingene.

Arbeid og meningsfylt aktivitet er viktige faktorer for bedring, livskvalitet og opplevelsen av å ha et verdig liv. Det er et mål at de som jobber i cafeen skal kjenne på mestringsfølelse, trygghet, ansvar, læring, selvstendighet og samarbeid. I tillegg får de selvsagt med seg attest etter endt praksisperiode som er verdifullt for videre jobbsøk.

Velkommen innom caféen vår!

Følg oss gjerne i sosiale medier!

Kontakt oss

Besøksadresse:

Stasjonsgata 32
1820 Spydeberg

Kontaktinfo:

Tlf.: 990 95 956

Epost: post@cafefossum.no

Kontakt oss gjerne på Facebook for bestillinger.

Åpningstider:

Mandag - fredag: 10.00 - 15.00
Lørdag: 11.00 - 15.00
Søndag: Stengt


Fossumskolen

Fossumskolen

- Fossumkollektivets internskole

Mange som kommer til Fossumkollektivet har startet på videregående skole flere ganger, og har med seg en vanskelig skolehistorie. Vi opplever at mange av ungdommene som går på Fossumskolen endrer sin skolehistorie, og flere klarer å gjennomføre et ordinært skoleløp.

Negative erfaringer fra tidligere skolegang er vanlig blant ungdommene våre. Den viktigste jobben vi gjør, er å bidra til å gjenoppbygge en god relasjon til skole, styrke selvfølelsen og motivere til videre skolegang.

Hovedmålsettingen til Fossumskolen er å være et helhetlig og individuelt tilrettelagt skole og opplæringsforberedende tilbud. Målet er å gjøre ungdommene mest mulig i stand til å gå inn i og fullføre et ordinært opplæringstilbud i skole eller arbeidsliv. Siden Fossumskolen er en internskole, har ikke ungdommene elevstatus og de bruker ikke av sin skolerett/ungdomsrett. 

For ungdom i grunnskolealder:

Rett og plikt til opplæring i grunnskolen er absolutt og ungdommene skal få sitt skoletilbud på nærskolen. Dette er uavhengig av når de i sitt skoleløp kommer i behandling. Det er Østfold fylkeskommunale skole som er ansvarlig for å gi grunnskoleopplæring i henhold til opplæringsloven §13-2: «Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernslova, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring etter lova her»  

Østfold fylkeskommunale skole: https://viken.no/ostfoldfs/

Fossumskolen jobber med å:

 • skape et inkluderende og trygt sosialt miljø hvor elevene trives
 • gi tilrettelagt undervisning basert på den enkelte ungdom sine evner, ønsker og behov
 • legge forholdene til rette for at elevene skal få maksimal mulighet til å nyttiggjøre seg det ordinære skolesystemet eller komme seg ut i yrkeslivet under, eller etter, endt behandling

«Vanskelig å beskrive med få ord hvor viktig Fossumskolen var for meg. Fantastiske og oppriktige lærere som bryr seg – på ekte!»

- Sara

Tilrettelegging

Fossumskolen tar utgangspunkt i den enkelte ungdoms læremessige forutsetninger og tilpasser opplæringstilbudet deretter. Vi kartlegger skolehistorie og ferdigheter. I forberedelsene til videregående skole bidrar Fossumskolen med rådgivning vedr. valg av utdanningsprogram/linje og skole. Elevene får hjelp til å innhente skolepapirer og å søke seg inn på videregående skole. Fossumskolen legger til rette for at elevene kan gå opp til privatisteksamen, i et eller flere fag.

Ungdommer i grunnskolealder får sitt opplæringstilbud på nærskolen, med tett dialog mellom avdeling og skole. Alle avdelinger har en skoleansvarlig og Fossum ung har lærer ansatt.

De som bor på avdelingene i Spydeberg og som har begynt på videregående skole, får hjelp med lekser og skolearbeid etter skoletid fra Fossumskolen.

Beliggenhet

Fossumskolen er lokalisert på avdeling Gården og gir et tilbud til de som bor på avdelingene Rud og Gården i Spydeberg. Undervisningen ved avdelingene Solvold, Sørligard og Fossum Ung foregår på avdelingene.


Kriminalitetsforebygging

Kriminalitetsforebygging

- et viktig tilbud

Kriminalitetsforebygging

- et viktig tilbud

Mange som kommer til Fossumkollektivet har utviklet en kriminell livsstil. Ingen er født kriminelle. I utviklingen av en kriminell livsstil lærer vi oss å tenke kriminelt, vi utvikler kriminelle tankemønstre. Å skulle bli rusfri uten å endre de kriminelle handlingsmønstrene, er å gi seg selv dårligere odds. Nettopp av den grunn inngår kriminalitetsforebyggende arbeid som en del av behandlingen i Fossumkollektivet – for de det er relevant for. Med hjelp og støtte av gruppa, samt profesjonelle, erfarne terapeuter, er målet å forebygge tilbakefall til rus og kriminalitet for den enkelte.

«Jeg fikk innsikt i mine måter å tenke på som jeg ikke var klar over. Det gikk opp for meg at jeg på en måte hadde lurt meg selv i mange år»

- Sara

Kribe

De som har behov for det, får mulighet til deltakelse i Fossumkollektivets Kribe-tilbud.

Via Kribe lærer vi – veldig kort fortalt – om hva som får oss til å begå kriminelle handlinger (drivkrefter) og hvordan vi rettferdiggjør eller fraskriver oss ansvaret  (tankemønstre). Vi lærer at vi har et valg og at alle valg gir konsekvenser – positive eller negative.

Vi jobber med å forstå sammenhengen mellom drivkrefter, tanker, valg, handling og konsekvenser. Vi jobber med å bearbeide egne kriminelle handlinger, og snakker om hvordan de kriminelle handlingene vi har begått eller blitt utsatt for kan ha påvirket oss selv og omgivelsene våre.

Vi jobber også med risikosituasjoner for tilbakefall til rus og kriminalitet. Et viktig fokus i Kribe er økt innsikt og forståelse i hvordan vi kan handle annerledes i fremtiden.

Etter å ha deltatt i Kribe-tilbudet vil deltakerne blant annet sitte igjen med økt kunnskap om, og forståelse av, egne kriminelle tankemønstre og hvordan en selv kan endre den kriminelle livsstilen. Kribe lærer oss hvordan vi  lettere identifiserer potensielle risikosituasjoner som kan gjøre at vi begår ny kriminalitet – og hvordan vi kan unngå disse situasjonene eller at situasjonene ikke ender med kriminell atferd.

Kribe gir deltakerne mulighet til å skape aksept for egen fortid og håp for en bedre framtid. Det er svært viktig for mange, og kan være helt avgjørende for andre, for om de klarer å opprettholde et rusfritt liv.


Stiftelsen Fossumkollektivet Mann blir trøstet

Rusbehandlingen

Rusbehandlingen

Fossumkollektivet har som mål at de som kommer til oss skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv – uten avhengighet av rusmidler. Behandlingstiden er vanligvis inntil ett år, men etter individuelle vurderinger kan denne forlenges. Vi tilbyr også poliklinisk etterbehandling i form av oppfølging, veiledning og støtte.

Avdelingene jobber i tverrfaglige team. Vi har ansatt leger, psykologer, personer med egen ruserfaring, helsefaglig utdanning og sosialfaglig utdanning. Mange har i tillegg relevante etterutdanninger/spesialiseringer. 

I Fossumkollektivet har vi en iboende tro på at alle mennesker, uansett fortid, har muligheten til å leve et godt og meningsfylt, rusfritt liv. Vi har sett at det er mulig. På ekte.

Fellesskapet

Våre avdelinger er organisert som kollektiv hvor ansatte og de unge i behandling bor under samme tak. For at mennesker skal ha det godt, trenger de tygge og gode relasjoner. Dette legger vi grunnlaget for i  medleverskapet, altså at ansatte bor i kollektivet sammen med de unge.

Hverdagen i Fossumkollektivet er lagt opp med felles matlaging og måltider, felles morgenmøter, kveldsgrupper, temagrupper og aktiviteter. Avhengighet til rusmidler er kanskje først og fremst en «kontaktsykdom,» med ensomhet, isolasjon og innestengte følelser som vanlige symptomer. Det er et mønster som fellesskap og inkludering kan bryte.

«Takk til Fossum for at jeg er den jeg er i dag og for at jeg har tre barn og familie»

- Tidligere Fossum-ungdom

Individuell behandling

Behandlingen er lagt opp individuelt. Alle har egne mål med behandlingen og ulike strategier for å nå målene sine. Disse blir nedskrevet i en individuelle plan, og vi har mange samtaler underveis om den enkeltes liv, mål og utvikling. Visse samtaler vil noen foretrekke å ta med sin kontaktperson på avdelingen, andre temaer vil man kanskje ta opp og dele i gruppe, mens psykologen vil bistå i å håndtere ekstra utfordrende følelser.

Det at Fossumkollektivet har avdelinger med stor geografisk spredning og ulikheter, gjør at vi i større grad kan skreddersy et behandlingsopplegg tilpasset den enkelte.

Ung målgruppe

Vi har barn og unge kvinner og menn i alderen 12 – 30 år hos oss. Behandlingen er nøye tilpasset den unge målgruppen. Ansatte i Fossumkollektivet har utviklet kompetanse og lang erfaring med de særpregede utfordringer denne målgruppa har; ofte med ulike former for traumatisering og tilknytningsproblematikk. Disse utfordringene medfører at de trenger støtte fra stabile, trygge voksne som har tid til å være til stede for dem i de daglige utfordringene. På denne måten vil de unge etter hvert klare å utvikle eller reetablere trygghet og tillit i nære relasjoner.

Vi benytter medleverturnus for å ivareta dette; behandlerne hos oss jobber og bor syv dager på avdelingen før de har syv dager fri. Dette sikrer kontinuitet i relasjonen og skaper forutsigbarhet for de som er i behandlingssituasjon.

Behandlingsforløpet – kort fortalt

Den første tiden i behandling kan mange oppleve som frustrerende. I Fossumkollektivet har vi rammer, rutiner og regler. Det er uvant for mange. Rammene gir forutsigbarhet og struktur, og alt vi gjør og hvordan vi gjør det har en hensikt. For de som har opplevd mangel på dette i egen oppvekst, kan behandlingssituasjonen virke både skremmende og invaderende. Noen kan bli sinte eller ekstra såre, noen bruker tid på å innrømme sitt problem med rus, og noen synes kanskje rutinene og reglene på avdelingen virker meningsløse til å begynne med. Vi har mange erfaringer med dette, og vet at det som regel går seg til etter hvert som man får kunnskap om hvorfor vi gjør det sånn og tør å stole på omgivelsene.

I møte med mennesker som er fortvilet kan man ikke starte med å gi gode råd. Atferd er mer enn det du ser – det er drivkrefter bak vi må forstå. Noen har hemmeligheter de ikke kan eller ønsker å dele, og noen bærer på historier det er vanskelig å leve med. Det vet vi. Vi viser forståelse og tålmodighet. Når følelsene er mer i balanse, kan vi utforske litt. Trene på noe. Finne ut. Lære. Lage planer og strategier. Men ikke når følelsene er i kaos. Alle behandlere i Fossumkollektivet er utdannet i det som kalles traumesensitiv rusbehandling hvor dette står sentralt. Våre ansatte bruker dessuten samtaleformer som er med på å skape endring. Vi er endringsoptimister, for vi har sett så mange eksempler på at varig endring er mulig. Vi fremsnakker det positive og fokuserer ikke kun på det som ikke fungerer. Alle har ressurser. Vi må bare finne dem, snakke om dem og videreutvikle dem.

«Heier på dere i Fossumkollektivet og den jobben dere gjør. Er evig takknemlig for at jeg kom akkurat til dere da jeg trengte det som mest.»

- Sagt om Fossumkollektivet

Å være i rusbehandling er hardt arbeid og krever stor egeninnsats. Den enkelte må selv jobbe for å oppnå endring. Dette innebærer at man etter hvert lærer seg å ta ansvar, ta de rette valgene og klarer å være ærlig overfor seg selv og omgivelsene. Vi legger til rette for at du skal lykkes og kunne påvirke egen behandlingshverdag.

I Fossumkollektivet gir vi utfordringer og nye erfaringer. Vi legger opp til at du skal oppleve mestring, ha utvikling og være i bevegelse. Vi har varierte fellesaktiviteter som fotball, yoga, teater, lydterapi, mindfulness og mye mer. Avdelingene har ulike tilbud. I løpet av behandlingsoppholdet kan du dessuten være med på hytteturer, kulturelle arrangementer og andre minnerike aktiviteter. Et rusfritt liv blir enklere hvis en har opplevd mestring og funnet nye, sunne interesser og aktiviteter å ta med seg videre i livet.

Progressivt får den enkelte mer ansvar, flere valgmuligheter og «frihet» i behandling. Dette kan for eksempel innebære å starte med en fritidsaktivitet utenfor Fossumkollektivet eller å dra på hjemreiser hjem til familie eller egen leilighet. Den første hjemreisen kan det være behov for å ha med seg en trygg ansatt fra Fossumkollektivet. Det er viktig å møte hverdagslige utfordringer for å se hva man mestrer og hva man kanskje bør øve seg litt mer på. Hjemreiser blir grundig diskutert og evaluert både i for- og etterkant.

Planlegging av tiden etter behandling er i fokus under hele perioden. Vi tenker dette er spesielt viktig med tanke på den unge målgruppa. Vi jobber blant annet mye med økonomi, nettverk og selvstendighet. Vi legger også opp til at du skal trene i normale omgivelser utenfor Fossumkollektivet mens du ennå er hos oss, som for eksempel via hjemreiser.

Etter at primærbehandlingen på en av avdelingene er avsluttet, flytter ofte de unge ut fra avdeling og bor i en treningsleilighet. Her følger den enkelte sin individuelle plan. Man deltar i gruppebehandling eller annen behandlingsaktivitet på avdelingen, og ofte kombineres dette med skolegang eller praksisplass hos en arbeidsgiver.

En slik veksling gir de unge mer rusmestring gjennom å trene på å bo mer selvstendig og å håndtere sine helsemessige og sosiale utfordringer som f. eks. ensomhet, depresjon og angst. Alt dette parallelt med at man har et kjent nettverk som støttespillere hos Fossumkollektivet hele veien.

Suksesshistorier

Rusfri Jul

For første gang på 12 år kan «Kristian» glede seg til ei rusfri jul. «Kristian» (28) har vært alkoholiker siden han var 19 år og har bodd i Fossumkollektivet i ni uker.

Les artikkel
Suksesshistorier

Møte med rus som fireåring

– Mitt første møte med rus var da jeg var fire år - på badet sto det en full dame og spydde i vasken.

Les artikkel
Suksesshistorier

Fra rus til rakrygget møte med ministeren

Jeg la merke til den spinkle Trøgstad-jenta da helseminister Bent Høie (H) var på besøk på Fossumkollektivet i fjor høst.

Les artikkel

Pårørende

Tilbud til pårørende

Alle som utvikler avhengighet til rus påfører sine nærmeste store belastninger. Hele familien blir skadelidende. Mange familiemedlemmer kjenner på skam, lever med konstante bekymringer og stress, kjenner på maktesløshet og fortvilelse. Noen er i stor grad medavhengige og har ikke lengre et eget liv å leve. Belastninger over tid vil kunne påvirke pårørendes egen helse i negativ retning, og de er i en risikogruppe for å utvikle helsesvikt. En del opplever så store belastninger at det fører til sykdom og frafall i arbeidslivet.

For å ivareta de pårørende, og for at den rusavhengige skal lykkes i å bli og forbli rusfri, trenger de nærmeste å involveres. De trenger nødvendig informasjon og kunnskap for å takle egne utfordringer, bygge opp ny relasjon til sin sønn/datter/søster/bror uten rusen, få støtte, samt mulighet til å dele erfaringer med andre i lignende situasjon. Et godt samarbeid med pårørende kan redusere den psykiske påkjenningen, og gjøre dem i stand til å fungere som en ressurs. Involveringen øker også prognosene for at den rusavhengige forblir rusfri etter endt behandling.

«Familiearbeidet på Fossum er omfattende. Det har resultert i at mannen min og jeg har fått et nettverk av andre som er, eller har vært, i samme situasjon som oss»

- Pårørende

«Jeg snakker om livet mitt før og etter Fossum. Pårørendearbeidet er ganske enkelt enestående»

- Mor til gutt i behandling

Familie- og pårørendearbeid i Fossumkollektivet

Symptomene og problemene til pårørende har sin egen dynamikk, og forsvinner ikke som et resultat av at den rusavhengige rehabiliteres. Derfor får alle som kommer i behandling hos Fossumkollektivet tilbud om å invitere sine pårørende inn i et omfattende familie- og pårørendearbeid. Familieteamet hos oss tilbyr de nærstående mulighet til å involveres i, og gjennomgå, noen av de samme prosessene som den rusavhengige gjennomgår. Dette gjelder både foreldre, søsken og eventuelt andre som måtte stå den rusavhengige nær.

Fossumkollektivet har drevet utstrakt familie- og pårørendearbeid siden tidlig 90-tallet. Tilbudet er unikt med tanke på hvor tett oppfølgingen er og hvor hyppige treffpunkter de pårørende tilbys.

I løpet av året arrangeres både det vi kaller familiehelger, pårørendeuker, foreldredager, familiesamlinger, samt sommergrillfest og julefamiliefest for unge som har sin første jul hos oss. Noen samlinger er uten den unge selv, noen er kun med foreldre/steforeldre/besteforeldre, noen er kun for «nye» pårørende, mens andre er for alle (inkludert søsken).

Familieteamet vårt består av fagpersoner med solid erfaring og kompetanse innen rusbehandling og familieterapi. Vi benytter også eksterne fagpersoner i familie- og pårørendesamlingene.

Lovfestet rettighet og standarder i behandlingsforløpene

Hver avdeling har en familie-/pårørendeansvarlig som har gjennomført internopplæring i familie- og nettverksarbeid, og som utfører rollespesifikke oppgaver knyttet til familien gjennom forløpet.

Dette omhandler informasjon om behandlingstilbudet, metodevalg, familie- og pårørendearbeidet, erfaringsinnhenting, kartlegging av behovet for familieråd (ved inntak og underveis) inkludering i planarbeidet, kriseplaner, Individuell plan samt plan for oppfølging, samvær og hjemreiser dersom ungdommen /pasienten samtykker til det.

Avdelingen har ukentlig kontakt – og oftere i kritiske faser som for eksempel ved rusing, rømming eller dårligere perioder mtp. psykisk helse. Det legges til rette for en best mulig dialog med pårørende – både for avklaring av spørsmål de måtte ha, og for å møte dem på eventuelle bekymringer de måtte ha.

Fossumkollektivet legger til rette for at pårørende kan involveres gjennom hele forløpet. Ungdommens samvær med familie/pårørende trappes opp mot slutten av behandlingsforløpet for å sikre en god overgang fra behandling og tilbake til familien – enten de flytter hjem eller i egen bolig.

Pårørendearbeid

Mislykket forelder

«Jeg hadde ingen å snakke med. Følelsen av å være mislykket forelder hang over meg konstant»

Les artikkel
Pårørendearbeid

Brukermedvirkning

Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen.

Les artikkel
Pårørendearbeid

Takk til familieteamet

«Det er nemlig sånn at i Fossumsystemet blir vi som er pårørende sett på som selvstendige»

Les artikkel